TRUSAICHE PANNAIL MHEADHANAN GÀIDHLIG – FÒN
SCOTTISH GAELIC MEDIA PANEL RECRUITER – TELEPHONE


A bheil thu fileanta ann an Gàidhlig na h-Alba? Ceanglaichean làidir agad ris a’ choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Alba? Ùidh ann an TBh agus na meadhanan?

Ma tha, cuir tagradh a-steach gu ar sgioba aig TRP Research.

Tuarastal: £10 san uair
Àite: Obair bhon dachaigh
Seòrsa dreuchd: Sealach, pàirt-ùine (suas ri 6 seachdainean)
Uairean obrach: Mu 35-45 uairean a thìde rè nan 6 seachdainean.
Ceann-là tòiseachaidh: Cho luath ’s a ghabhas
Modh tagraidh: Airson tagradh, cuir an CV agad air post-d gu Rosalie aig  careers@trpresearch.com. Thoir an aire, mar thoradh air Covid-19, tha sinn gu làithreach a’ dèanamh ar n-agallamhan uile air a’ fòn agus air coinneamhan bhidio.

Ceann-latha deireannach airson tagraidhean air Dihaoine 16mh Iuchar. Is e fastaiche co-ionannachd chothroman a th’ ann an TRP Research Earranta.

 Gheibhear làn fhiosrachaidh mhionaideach mu dhleastanas na dreuchd an seo.  

__________________________________________________________________________________________

Speak Scottish Gaelic fluently? Have strong links with the Gaelic community in Scotland? Interested in TV and the media?

If yes, then apply below to join our team at TRP Research.

Salary: £10 per hour
Location: Home based role
Job Type: Temporary, part time
Working hours: In the region of 35-45 hours over the next 6 week period
Start Date: ASAP
How to apply: To apply, please email your CV to Rosalie careers@trpresearch.com. Please note that due to Covid-19, we are currently conducting all our interviews via telephone and video calls.

Closing date for applications is Friday 16th July. TRP Research Ltd is an equal opportunities employer.

Full details of the job role can be found here.

 

Comments are closed.