TRUSAICHE PANNAL MHEADHANAN GÀIDHLIG NA h-ALBA
SCOTTISH GAELIC MEDIA PANEL RECRUITER


A bheil Gàidhlig fhileanta agad? A bheil ceanglaichean làidir agad leis a’ choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Alba? A bheil ùidh agad ann an TBh agus na meadhanan? 

Ma tha, dèan tagradh gu h-ìosal airson a thighinn do sgioba TRP Research.

Tuarastal: A rèir sgilean agus eòlas
Àite: Stèidhichte san dachaigh
Seòrsa dreuchd: Maireannach, pàirt-ùine
Uairean obrach: Sùbailte, a rèir an tagraiche (mu 17.5 uair a thìde san t-seachdain)
Ceann-là tòiseachaidh: Cho luath ’s a ghabhas
Modh tagraidh: Airson tagradh, feumaidh tu foirm tagraidh a lìonadh. Taobh ri taobh d’ fhoirm tagraidh, cuir thugainn litir còmhdaich ann an Gàidhlig a’ mìneachadh carson a tha ùidh agad san dreuchd seo. Bu chòir don seo a bhith a’ gabhail a-steach an fhiosrachaidh a thug thu seachad ann am Beurla san earrann fiosrachaidh taic den fhoirm tagraidh agad. Cuir an fhoirm tagraidh agad air a lìonadh agus an litir còmhdaich gu ar sgioba Dhreuchdan aig careers@trpresearch.com

 Gheibhear làn fhiosrachaidh mhionaideach mu dhleastanas na dreuchd an seo.  

__________________________________________________________________________________________

Speak Scottish Gaelic fluently? Have strong links with the Gaelic community in Scotland? Interested in TV and the media?

If yes, then apply below to join our team at TRP Research.

Salary: Dependent on skills and experience
Location: Home based role
Job Type: Permanent, part time
Working hours: Flexible, dependent on candidate (circa 17.5 hours a week)
Start Date: ASAP
How to apply: To apply you will need to complete an application form. Alongside your application form, please provide in Scottish Gaelic a covering letter explaining why this role is of interest to you. This should include the information you give in English in the supporting information section of your application form. Please send your completed application form and covering letter to our Careers team careers@trpresearch.com

Full details of the job role can be found here.

 

Comments are closed.